نمونه کار های کاشت مو فولیمو

تغییرات جناب اقای ......

قبل از کاشت مو ، کاشت مو
قبل عمل
1 ماه بعد
پس از کاشت مو
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

کاشت مو ، قبل از کاشت مو
قبل عمل
1 ماه بعد
کاشت مو دائم، بعد از کاشت
3 ماه بعد
نتیجه نهایی کاشت مو
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل از کاشت
قبل عمل
کاشت مو ، کاشت با تراکم بالا
1 ماه بعد
3 ماه بعد
کاشتمو
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

ریزش شدید مو، کاشت مو
قبل عمل
1 ماه بعد
کاشت پر تراکم، 6 ماه پس از کاشت
3 ماه بعد
نتیجه نهایی کاشت مو، نمونه کاشت مو طبیعی
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل از کاشتمو
قبل عمل
مراحل کاشت مو
1 ماه بعد
3 ماه بعد
کاشت مو پر تراکم و طبیعی
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

قبل عمل
خط رویش ، کاشت مو
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

قبل از کاشت مو دائم
قبل عمل
حین کاشت ، خط رویش
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

قبل عمل
1 ماه بعد
3 ماه بعد
کاشت طبیعی ، خط رویش طبیعی
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

قبل عمل
1 ماه بعد
بعد از 1 ماه کاشت
3 ماه بعد
کاشت پرتراکم ، کاشتمو
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

قبل از کاشت
قبل عمل
حین کاشتمو
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

بعد از یک هفته کاشتمو
قبل عمل
1 ماه بعد
بعد از 3 ماه کاشت
3 ماه بعد
کاشت دائم و طبیعی
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

قبل عمل
حین کاشت مو
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل کاشت مو

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

هیرلاین ، کاشتمو
قبل عمل
بعد از 1 ماه کاشت
1 ماه بعد
کاشت با تراکم بالا
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

سایت آموزشی فولیمو در جهت بهبود خدمات کاشت مو و آموزش های مرتبط برای شما محتواهای بسیار جذابی فراهم کرده است.

  1. آموزش کاشت مو
  2. آموزش مزوتراپی مو
  3. آموزش مزوتراپی صورت